Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Енергетичен поток и енергетичен интензитет на светлината

Светлината представлява поток от фотони, всеки от които притежава енергия E = h ν   и следователно, светлината пренася енергия, равна на сумата от енергиите на всички фотони. Да разгледаме една малка повърхност Δ S , разположена в пространството, през което преминава светлината. Нека Δ E  да е енергията на пресичащите тази повърхност в едната посока фотони за време Δ t . Величината:

Δ Φ = Δ E Δ t  ,

която показва каква енергия преминава за единица време през разглежданата повърхност, се нарича енергетичен поток на светлината. Единицата за енергетичен поток е ват: [ Φ ] = J s = W . Енергетичният поток се нарича още лъчист или квантов поток.

Нека Δ Φ  е енергетичният поток през някаква повърхност, състоящ се само от светлинните лъчи с определени посоки, които посоки попадат в един малък пространствен ъгъл Δ Ω . Величината:

I = Δ Φ Δ Ω

се нарича енергетичен интензитет на светлината. Единицата за енергетичен интензитет е ват на стерадиан: I = W sr .


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org