Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Интензитет на електричното поле на две равномерно заредени успоредни равнини

За да намерим интензитета на електричното поле, създавано от две успоредни, равномерно заредени с повърхнинна плътност на заряда σ 1  и σ 2  равнини, прилагаме принципа за суперпозиция. Във всяка точка от пространството интензитета на електричното поле E  е равен на векторната сума от интензитетите E 1  и E 2  на електричното поле, създавано от всяка заредена равнина поотделно.

Всеки от интензитетите E 1  и E 2  има една и съща големина във всяка точка на пространството (виж предишния въпрос):

E 1 = σ 1 2 ϵ 0 ϵ       и       E 2 = σ 2 2 ϵ 0 ϵ  ,

но посоките на тези интензитети от всяка страна на равнините са противоположни. Очевидно, двете успоредни равнини разделят пространството на три области - една средна област, между тях и две срещуположни области, от двете страни на средната. В средната област интензитета на електричното поле, създавано от двете равнини има големина:

E = E 1 E 2 = σ 1 2 ϵ 0 ϵ σ 2 2 ϵ 0 ϵ = σ 1 σ 2 2 ϵ 0 ϵ  ,

а в страничните:

E = E 1 + E 2 = σ 1 2 ϵ 0 ϵ + σ 2 2 ϵ 0 ϵ = σ 1 + σ 2 2 ϵ 0 ϵ  .

Ако двете равнини са заредени с еднакви по големина, но противоположни по знак плътности на електричния заряд: σ 1 = σ  и σ 2 = σ  получаваме, че интензитета на електричното поле между двете равнини има големина:

E = σ ( σ ) 2 ϵ 0 ϵ = 2 σ 2 ϵ 0 ϵ = σ ϵ 0 ϵ  ,

а във външните области:

E = σ σ 2 ϵ 0 ϵ = 0 .

Т.е. електричното поле, създавано от две равнини, заредени с равни по големина и противоположни по знак заряди е съсредоточено между тези равнини, а извън тях интензитета на електричното поле е нула. Електричното поле между равнините е хомогенно с една и съща във всичко точки големина на интензитета:

E = σ ϵ 0 ϵ  .

Посоката на интензитета на електричното поле е от равнината с положителен заряд, към тази с отрицателен заряд. Силовите линии са успоредни прави, излизащи от положително заредената равнина и завършващи върху отрицателно заредената равнина.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org