Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Кинетична енергия

Кинетична енергия E k  на едно тяло се нарича величината, която се изразява с формулата:

(1)     E k = m . v 2 2 ,

където, m  е масата, а v  - големината на скоростта на тялото.

Кинетичната енергия на неподвижно тяло е нула, защото скоростта му е нула, а кинетичната енергия на движещо се тяло е положителна и има все по-голяма стойност, когато скоростта на тялото нараства. Затова се казва, че кинетичната енергия е енергия на движението.

Може да се покаже, че изменението на кинетичната енергия на едно тяло се дължи на силите, действащи върху него. А именно: работата на всички сили А , действащи върху дадено тяло е равна на изменението на кинетичната енергия на тялото Δ E k :

(2)     Δ E k = А .

Поради тази връзка кинетичната енергия се измерва в същите мерни единици, в които се измерва и работата. В SI единицата за кинетична енергия е джаул (означение: J).

Когато действащите на тялото сили извършват положителна работа, кинетичната енергия на тялото се увеличава. Когато силите извършват отрицателна работа кинетичната енергия намалява.

Поради третия принцип на динамиката тялото противодейства с равна по големина и противоположна по посока сила на всяко тяло, което му действа. Работата А  на силите, с които тялото противодейства също има противоположен знак на работата А  на силите, които му действат. Казва се, че А  е работата, която извършва тялото, докато A = А  е работа, която други тела извършват върху него. Ако заместим в (2) получаваме, че:

А = Δ E k

Т.е. работата, която тялото извършва е равна на намалението1 на неговата кинетична енергия. Затова се казва още, че кинетичната енергия изразява способността на тялото да извършва механична работа за сметка на забавяне на своето движение.

 


1 Намаление е разликата между началната и крайната стойност на една величина. Намалението има противоположен знак на изменението, което е разлика между крайната и началната стойност.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org