Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Мощност

Една и съща механична работа Δ A  може де се извършва за различно време Δ t . Ето защо се въвежда величината мощност, която показва каква работа се извършва за единица време. Отношението на работата Δ A  към интервала време Δ t , за който се извършва тази работа:

P ср . = Δ A Δ t

се нарича средна мощност за интервала време Δ t .

Когато интервалът време Δ t  клони към нула средната мощност клони към една гранична стойност, която се нарича моментна мощност:

P = lim Δ t 0 Δ A Δ t .

В SI единицата за мощност се нарича ват (означение: W). Мощност 1 W имаме, когато за една секунда се извършва работа един джаул (1 W = 1 J/s).


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org