Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Втори принцип на динамиката

Опитът показва, че правопропорционална зависимост между сила и ускорение има не само при тялото еталон, а и при всяко друго тяло. Тази опитно установена закономерност е същността на втория принцип на динамиката, който гласи:

За всяко тяло силата F , която му действа е равна на произведението от масата на тялото m  и ускорението на тялото a :

F = m . a

Ако на тялото действа не само една, а повече сили, то вторият принцип на динамиката се отнася за векторната сума на силите - тяхната равнодействаща.

Горното уравнение, което изразява в аналитичен вид втория принцип на динамиката, поради неговата важност се нарича основно уравнение на механиката. Това уравнение позволява ако се познават силите, които действат във всеки момент на дадено тяло, да се предскаже как ще се движи тялото във всеки следващ момент от време.

Ако вземем предвид, че ускорението е втора производна на радиус вектора по времето, то основното уравнение на механиката се превръща в следното обикновено диференциално уравнение от втори ред:

m d 2 r dt 2 = F .

Това уравнение наричаме уравнение на движението на материалната точка и решаването на това уравнение позволява да се намери закона за движението r ( t ) .


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org