Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Праволинейно движение

Когато траекторията на материална точка е права линия, движението се нарича праволинейно.

При праволинейно движение, координатната система спрямо, която се отчита положението на материалната точка е една единствена ос Ox , съвпадаща с траекторията.

Законът за движението в този случай представлява зависимостта от времето t  на координатата x  на материалната точка върху оста Ox :

x = x ( t ) .

При праволинейно движение скоростта v  има направление по траекторията (оста Ox ) и има само една различна от нула координата v  върху тази ос, равна на първата производна на функцията x ( t ) . Следователно, законът за скоростта се получава от закона за движението чрез диференциране:

(2) v ( t ) = x ( t ) = d x ( t ) d t .

Скоростта v  има положителен знак, когато посоката й съвпада с положителната посока на оста Ox  и отрицателен - когато има посока обратна на положителната посока на оста.

Ускорението a  при праволинейно движение също има направление по траекторията и има само една различна от нула координата a , равна на първа производна на скоростта като функция на времето и на втората производна на координатата x :

(3) a ( t ) = v ( t ) = dv(t) dt = x ( t ) = d 2 x(t) dt 2 .


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org