Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Предмет и деление на механиката

Най-простото физично явление, което съпровожда (представлява част от) почти всички други природни явления е механичното движение. Механично движение се нарича изменението с течение на времето на взаимното положение на телата в пространството.

Механичното движение е предмет на изучаване в раздела от физиката, наречен механика. Механиката въвежда понятията и величините, които описват механичното движение, разкрива връзките между тези величини и причините, определящи начина на движение на телата. Механиката се разделя на три дяла: кинематика, динамика и статика.

Кинематиката изучава механичното движение без да се интересува от причините му, като целта е само да въведе понятията и величините, които описват движението и да установи някои връзки между тези величини.

Динамиката изучава и причините за механичното движение, като въвежда допълнителни понятия, които позволяват да се опишат тези причини.

Статиката изучава условията за съществуване и устойчивост на противоположното на движението състояние - покоят.

 

Това деление на механиката е характерно за т.нар. класическа механика, която изучава движението на макроскопичните тела със скорости много по-малки от скоростта на светлината. Движението на елементарните частици (протони, електрони, неутрони и др.) се изучава в квантовата механика, а движения с големи скорости, близки до скоростта на светлината се изучава в релативистката механика.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org