Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Начини за представяне на резултатите от измервания

До сега разглеждахме измерването на една величина при постоянни условия. При провеждане на физични наблюдения и експерименти, обаче, се провеждат измервания на много величини при непрекъснато променящи се условия. Условно величините, измервани в даден опит се делят на независими и зависими.

Независими величини са тези величини, чиито стойности определят условията, които се възпроизвеждат в опита. Например: температура, момент време и т.н. В много опити чрез контролиране на условията се прави така, че независимите величини да имат желани от експериментатора стойности.

Зависимите величини са величини, стойностите на които зависят от възпроизведените в опита условия. Какви зависими величини се измерват в даден опит зависи от поставената изследователска задача.

Резултатите от измерванията, получени при провеждане на даден опит, се подреждат и обработват заедно, с цел проверка на хипотези или откриване на закономерности. Най-използваните начини за представяне на резултати от много измервания са табличното, графичното и аналитичното представяне.

При таблично представяне получените стойности се подреждат в таблица. Всеки ред или колона в таблицата съдържа стойностите на една от измерваните величини. Прието е независимите величини да се разполагат на най-горните редове или в най-левите колони на таблицата, а зависимите - на по-долните редове или в колоните вдясно. Всеки ред или колона на таблицата започва с клетка, която съдържа означението на величината, и използваната мерна единица. В клетките със стойности се пишат само целите или дробни числа, отразяващи стойностите без да се отбелязва единица след всяко число.

Графично представяне се използва за онагледяване на зависимости между независимите и зависимите величини. Осъществява се чрез построяване на графики - ръчно или с помощта на компютър. Абсцисната (хоризонталната) ос на координатната система се използва за отчитане на независимата величина, а ординатната (вертикалната) ос - за зависимата величина.

Аналитично представяне се осъществява чрез намиране на подходяща математическа формула, отразяваща зависимостта между разглежданите величини. Един от методите за намиране на такива формули е метода на най-малките квадрати, който се изучава в курса по висша математика при разглеждане на задачата за регресия.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org