Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Оценка на грешките при косвени измервания

При косвено измерване грешката зависи от грешките в стойностите на величините, които се използват за изчисляване на търсената величина и от формулата по която се изчислява.

При пресмятане на величината A  посредством аритметични действия върху величините  B  и C   относителната грешка на A  , която означаваме с ϵ   се изразява както следва:

Когато: A = B + C        ϵ = Δ B + Δ C B + C .

Когато: A = B - C        ϵ = Δ B + Δ C B - C .

Когато: A = B . C    или A = B C        ϵ = Δ B B + Δ C C .

И във всеки друг случай, от формулата за пресмятане на величината може да се получи формула за намиране на грешката на тази величина по грешките и стойностите на другите величини.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org