Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Предмет на физиката

Предмет на физиката са най-простите явления в природата, които не са следствие или проявление на други още по-прости явления. Тези явления стоят в основата на всички останали явления в природата и се наричат физични явления.

Познати са различни видове физични явления и те се изучават в отделните дялове на физиката. Физични явление са например: механичното движение, което се изучава от механиката, топлинните явления - изучават се от термодинамиката и статистическата физика, оптичните явления - от оптиката и др.

В различните видове физични явления участвуват физични обекти: тела, частици, полета и др.

Целта на физиката е да опише свойствата на обектите, участвуващи във физичните явления и да установи закономерностите, на които се подчинява поведението на тези обекти. По такъв начин физиката като цяло дава една единна представа за материята и протичащите в нея явления и така създава възможност да бъдат използвани тези явления в служба на човека.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org