physics-bg.org - Българският сайт за физика
Начало > Задачи
Решени задачи
Google

Решени задачи


20 задачи за: клас.     1-10


1. Задача за 7 клас, изпратена на 04.02.2009 в 07:43 часа.

Между двата края на резистор със съпротивление `4 k Omega` е приложено напрежение `16 V`. Колко е токът през резистора?

Решение 1:

От формулата на Ом : `I=U/R` следва, че токът през резистора е `I = 16/4000 = 0,004 A = 4 mA`.

Решение 2:

Дадено: `R=4 kΩ = 4.10^3 Ω` ; `U=16 V` . Решение: Заместваме в закона на Ом: `I = U/R =16/(4.10^3)=4.10^-3 A = 4 mA`.


3. Задача за 10 клас, изпратена на 17.01.2009 в 02:33 часа.

При какъв ъгъл на падане пречупеният и отразеният лъч са взаимноперпендикулерни?

Решение 1:

Отговор: `tg alpha_1 = n_1/n_2` .


4. Задача за 10 клас, изпратена на 01.12.2008 в 07:10 часа.

Топче е хвърлено от височина `20 m` вертикално на долу с `v_0 = 15 m/s`. С каква скорост и за колко секунди топчето ще достигне земята?

Решение 1:

`H=(V^2-V_0^2)/(2g)` => `V^2=2gH+V_0^2` => `V=sqrt(2gH+V_0^2) = sqrt(2.10.20+15^2)=sqrt(625)=25 m/c`. `V=V_0+gt` => `t=(V-V_0)/(g) = (25-15)/10 = 1 s`.


5. Задача за 10 клас, изпратена на 25.11.2008 в 06:03 часа.

На хокейна шайба е придадена начална скорост така, че тя се хлъзга нагоре по наклонена равнина с ъгъл на наклона `alpha`. Шайбата се движи равнозакъснително с ускорение `a`, докато спре. След това тя започва да се спуска надолу с ускорение `a/2`. Определете коефициента на триене `k` между шайбата и наклонената равнина.

Решение 1:

Отговор: `k=tg(alpha/3)` .


6. Задача за 9 клас, изпратена на 07.05.2008 в 05:59 часа.

Магнитна иднукция на разстояние 1 cm от дълъг праволинеен проводник, по който тече ток, е 0,02 Т. Колко е индукцията на разстояние 0,5 cm от проводника?

Решение 1:

Отговор: 0,04 T.


7. Задача за 9 клас, изпратена на 12.04.2008 в 03:24 часа.

По намотка със съпротивление 100 Ω е индуциран ток с големина 0,1 А. Колко е индуцираното напрежение?

Решение 1:

`U=I R = 100 x 0,1= 10 Omega` .


8. Задача за 9 клас, изпратена на 26.03.2008 в 09:31 часа.

Как ще се измени напрежението между двата електрода на зареден кондензатор, ако зарядът им увеличим три пъти?

Решение 1:

Тя ще се увеличи три пъти.


9. Задача за 9 клас, изпратена на 26.03.2008 в 09:29 часа.

В електрично поле потенциалите на точките А и B са равни съответно на 1,2 kV и 0,3 kV. Каква работа ще се извърши за преместване на заряд с големина 30.10-9C от точка А до точка B?

Решение 1:

Известно е, че напрежението между две точки `U` е равно на разликата в потенциалите им: `U = phi_1 - phi_2 `. Работата за пренасяне на заряд `q` от една точка до друга е `A = q U = q ( phi_1 - phi_2) = 30.10^-9(1,2.10^3 - 0,3.10^3) = 30.0,9.10^-6=27 muJ.`


10. Задача за 8 клас, изпратена на 13.03.2008 в 06:50 часа.

Стъкленият балон на електрическа крушка с нагряваща се жичка се запълва с инертен газ при температура t1=1500C. До какво налягане трябва да се напълни балонът, така че при температура на газа t2=3000C, която се установява, когато крушката свети, налягането на газа да не надминава атмосферното налягане от 100000 Pa?

Решение 1:

Крушката има постоянен обем `V=const` , следователно `T_1/T_2=p_1/p_2`, откъдето изразяваме: `p_1 = T_1/T_2 p_2` и получаваме: `p_1 = (150+273)/(300+273).10^5 = 423/573 .10^5=0,738.10^5` Pa.


Официална страница на българската Moodle общност Bulgarian Moodle

 


Показването на математически формули на тази страница е осъществено с помощта на   ASCIIMathML.