Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Гръцка азбука

Главна буква малка буква Име
Ααалфа
Ββбета
Γγгама
Δδделта
Εεепсилон
Ζζзета
Ηηета
Θθтита
Ιιйота
Κκкапа
Λλламбда
Μμмю
Главна буква малка буква Име
Ννню
Ξξкси
Οοомикрон
Ππпи
Ρρро
Σσсигма
Ττтау
Υυйот
Φφфи
Χχхи
Ψψпси
Ωωомега

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org