Записките се преместени на нов сайт!

 Съдържание   Курс   Напред 

Конспект


1. Предмет на физиката
2. Физична картина на света и деление на физиката
3. Методи на физиката
4. Връзка на физиката с други науки
5. Физични величини и измервания
6. Международна система измерителни единици - основни и допълнителни единици
7. Производни, кратни и дробни единици в SI
8. Грешки при измерванията
9. Оценка на грешките при преки измервания
10. Оценка на грешките при косвени измервания
11. Начини за представяне на резултатите от измервания
12. Предмет и деление на механиката
13. Основни понятия в кинематиката
14. Закон за движението, траектория, преместване и път
15. Връзка между пътя и координатите
16. Скорост на материална точка
17. Големина на скоростта, изразяване на пътя и координатите чрез скоростта
18. Ускорение
19. Праволинейно движение
20. Равномерно праволинейно движение
21. Равномерно променливи (равнопроменливи) движения
22. Движение по окръжност
23. Принципи на динамиката
24. Първи принцип на динамиката
25. Величината сила
26. Маса на тяло, единици за маса и сила
27. Втори принцип на динамиката
28. Трети принцип на динамиката
29. Импулс на тяло и импулс на сила
30. Участие на импулса във втория принцип на динамиката
31. Импулс на механична система
32. Закон за изменение на импулса на механична система
33. Закон за запазване на импулса
34. Механична работа
35. Работата като интеграл
36. Мощност
37. Кинетична енергия
38. Връзка между кинетична енергия и работа на постоянна сила
39. Потенциална енергия
40. Потенциална енергия в полето на силата на тежастта
41. Пълна механична енергия
42. Закон за изменение и закон за запазване на пълната механична енергия
43. Понятие за равновесие и трептене
44. Кинематика на хармонично трептене
45. Динамика на хармонично трептене
46. Уравнение на трептяща система
47. Обикновени, линейни диференциални уравнения с постоянни коефициенти
48. Собствени хармонични трептения
49. Основни понятия при вълнообразното движение
50. Основни понятия в механиката на флуидите
51. Уравнение за непрекъснатост на несвиваем флуид
52. Уравнение на Бернули при идеални флуиди
53. Хидростатично налягане в неподвижна течност
54. Хидродинамичен парадокс
55. Приложения на хидродинамичния парадокс
56. Основни понятия в термодинамиката и статистическата физика
57. Фази и компоненти
58. Основен постулат на термодинамиката
59. Температура
60. Уравнения на състоението
61. Изобарни процеси
62. Изотермични процеси
63. Първи принцип на термодинамиката
64. Цикъл и машина на Карно
65. Електричен заряд и наелектризиране
66. Електромагнитно поле
67. Закон на Кулон
68. Принцип за суперпозицията
69. Интензитет на електричното поле
70. Силови линии на електричното поле
71. Поток на интензитета на електричното поле
72. Теорема на Гаус
73. Интензитет на електричното поле на равномерно заредена равнина
74. Интензитет на електричното поле на две равномерно заредени успоредни равнини
75. Интензитет на електричното поле на равномерно зареден цилиндър
76. Потенциална енергия на електрични зеряди
77. Напрежение и потенциал на електричното поле
78. Еквипотенциални повърхнини
79. Връзка между потенциала и интензитета на електричното поле
80. Потенциал на електричното поле на дипол
81. Интензитет на електричното поле на дипол
82. Постоянен електричен ток, посока и големина на тока
83. Плътност на електрическия ток
84. Изразяване на големината и плътността на тока чрез скоростта и заряда на движещите се частици
85. Проводници и изолатори
86. Основни квантово механични представи
87. Състояния на електроните в атома, квантови числа
88. Принцип на Паули, обяснение на периодичната система на химичните елементи
89. Енергетични нива на взаимодействащи системи от частици
90. Оптика, природа на светлината
91. Източници на светлина
92. Геометрична оптика, закони за пречупване и отражение на светлината
93. Оптични системи
94. Лещи
95. Енергетичен поток и енергетичен интензитет на светлината
96. Емисионни спектри
97. Абсорционни спектри
98. Спектрален и спектрофотометричен анализ
99. Интерференция на светлината
100. Основни физични константи
101. Гръцка азбука
102. Координатни оси и декартови координати
103. Полярни координати
104. Вектори
105. Действия с вектори
106. Векторно произведение на вектори
107. Функции
108. Комплексни числа
 Съдържание   Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org