Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Функции

Функция наричаме правило f , по което на всеки елемент x  от дадено множество D , се съпоставя единствен елемент y  от друго множество Y . Множеството D  наричаме дефиниционна област на функцията, а неговите елементи x  - аргументи на функцията. Елементите y  наричаме стойности на функцията, а множеството Y  - множество на функционалните стойности. Това, че стойността y  се получава по правилото f  от аргумента x  означаваме:

y = f ( x ) .

Казваме още, че y  е функция на x  или, че y  зависи от x .

Във физиката използваме функции за представяне на връзките, които съществуват между физичните величини. Преобладаващата част от физичните величини са скаларни или векторни величини, така че най-използваните във физиката функции могат да бъдат: скаларни функции на скаларен аргумент, скаларни функции на векторен ангумент, векторни функции на скаларен аргумент и векторни функции на векторен аргумент. Примери за такива функции са:

зависимостта на съпротивлението R  на един проводник от температурата Т : R = R ( T )  - скаларна функция на скаларен аргумент;

зависимостта на плътността ρ  на едно тало от радиус вектона r  на точката, в която я отчитаме: ρ = ρ r  - скаларна функция на векторен аргумент;

зависимостта на скоростта v  на една материална точка от времето t : v = v t  - векторна функция на скаларен аргумент;

зависимостта на силата F , която действа на една материална точка от радиус вектора й r : F = F r  - векторна функция на векторен аргумент.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org