Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Термодинамика и статистическа физика

Основни понятия в термодинамиката и статистическата физика

Фази и компоненти

Основен постулат на термодинамиката

Температура

Уравнения на състоението

Изобарни процеси

Изотермични процеси

Първи принцип на термодинамиката

Цикъл и машина на Карно


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org