Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Емисионни спектри

Светлината, излъчвана от даден източник се състои от фотони с различна честота и съответно различна дължина на вълната. Ако Δ Φ  е част от енергетичния поток, която се състои само от фотони с дължина на вълната в от един тесен интервал дължини Δ λ ,  величината:

ϕ ( λ ) = Δ Φ Δ λ

се нарича спектрална плътност на енергетичния поток на светлината. Зависимостта на спектралната плътност на енергетичния поток на даден светлинен източник от дължината на вълната (функцията ϕ ( λ ) ), се нарича емисионен спектър на този източник.

Емисионният спектър на даден източник може да бъде установен с уред, който се нарича спектрограф. Във всеки спектрограф се извършва разделяне на лъчите с различна дължина на вълната и се регистрира върху фотоплака или по друг начин енергетичния поток на получените снопове. Значението на спектрографските измервания се обуславя от това, че между честотите (дължината на вълната) на фотоните, които се получават при излъчване и енергетичните нива на атомите, съществува връзка:

E 2 E 1 = h ν  .

Това позволява по честотите на излъчваните фотони да се определят стойностите на енергетичните нива на излъчващите частици (по-точно относителните разлики между нивата). Разбира се това е възможно, ако в графиките на получените спектри се открояват пикове (тесни и много високи максимуми) или "линии" при определени честоти. Спектри, които представляват поредица от отделни пикове, се наричат линейни спектри. Линейни спектри имат свободните атоми и молекули в газообразно състояние.

Когато светлинните източници излъчват фотони с произволни честоти в емисионните им спектри не се открояват отделни пикове и спектрите се изобразяват графично с криви линии с широки минимуми и максимуми. Такива емисионни спектри се наричат непрекъснати спектри. Непрекъснати спектри имат източници, в които излъчващите частици влизат в по-сложни взаимодействия със заобикалящите ги частици. Непрекъснат е, например, спектъра на топлинните източници.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org