Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Еквипотенциални повърхнини

За нагледно представяне на потенциала на електричното поле се използват еквипотенциални повърхнини. Еквипотенциална повърхнина се нарича множеството от точки в пространството, в които потенциала на електричното поле има една и съща стойност. Обикновено се построяват еквипотенциалните повърхнини, съответстващи на равноотстоящи стойности на потенциала, например през 1 V или през 0,1 V т.н. Например, еквипотенциалните повърхнини на полето, създавано от точков заряд представляват концентрични сфери, с център в заряда, създаващ полето. Еквипотенциалните повърхнини и силовите линии на електричното поле се пресичат, като във всяка точка на пресичане силовата линия е перпендикулярна на еквипотенциалната повърхнина.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org