Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Закон за изменение и закон за запазване на пълната механична енергия

Понеже пълната механична енергия е сума от кинетичната и потенциалната енергия, то изменението на пълната механична енергия е равно на сумата от изменението на кинетичната и изменението на потенциалната енергия:

Δ E = Δ E k + Δ E p .

Изменението на кинетичната енергия е равно на работата A  на всички сили, действащи в една система:

A = Δ E k .

Работата на всички сили A  е равна на сумата от работата на консервативните сили A к  и работата на неконсервативните сили A н :

A = A к + A н .

Следователно:

A к + A н = Δ E k  

Но работата на неконсервативните сили е равна на взетото със знак минус изменение на потенциалната енергия:

A к = Δ E p .

Следователно:

Δ E p + A н = Δ E k  или A н = Δ E k + Δ E p .

Така стигаме до закона за изменение на пълната механична енергия:

Изменението на пълната механична енергия Δ E = Δ E k + Δ E p е равно на работата на неконсервативните сили, действащи в системата:

Δ E = A н .

Механична система, в която действат само консервативни сили се нарича консервативна система. В консервативна система няма неконсервативни сили и работата на такива сили е нула, затова и изменението на пълната механична система е нула:

Δ E = 0 .

От това, че в случая изменението на пълната механична енергия е нула, следва, че тя не се променя, а се запазва с течение на времето. Получихме закона за запазване на пълната механична енергия:

Пълната механична енергия на консервативна система се запазва постоянна.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org