Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Импулс на тяло и импулс на сила

Произведението от масата m  и скоростта v  на едно тяло представлява друга физична величина p , която и се нарича импулс или количество на движение на тялото:

p = m v .

Импулсът на тяло е векторна величина, която има посока съвпадаща с посоката на скоростта на тялото.

Единицата за импулс в SI е: kg   m s = kg   m   s 1 (чете се: килограм метър за секунда).

От втория принцип на динамиката следва, че импулса на едно тяло се изменя под действие на приложените върху тялото сили. Наистина, ако на едно тяло действа постоянна сила F , ускорението a , което тялото получава е постоянно и равно на средното ускорение за интервала време Δ t , т.е.:

a = Δ v Δ t = v 2 v 1 Δ t

Ако с това заместим в уравнението, изразяващо втория принцип на динамиката и преобразуваме, получаваме:

(1)    F = m a = m v 2 v 1 Δ t = m v 2 m v 1 Δ t

Във формула (1) m v 1 = p 1  е импулса на тялото в момента време t 1 , а m v 2 = p 2  е импулса на тялото в момент t 2 . Следователно:

m v 2 m v 1 = p 2 p 1 = Δ p

е изменението на импулса на тялото и уравнение (1) добива вида:

(2)    F = Δ p Δ t

Последната формула показва, че колкото по-голяма сила действа на дадено тяло, толкова по бързо се променя неговия импулс. Т.е. действието на сила върху дадено тяло води до изменение на импулса на тялото.

Формула (2) може да се представи и така:

(3)    Δ t   F = Δ p

Така се вижда, че едно и също изменение на импулса Δ p  може да се получи или под действие на голяма сила за кратко време, или под действие на по-малка сила, но за по-продължително време.

Произведението Δ t   Δ F  също се разглежда като отделна физична величина. Тази величина се нарича импулс на силата. Импулсът на силата характеризира действието на силата върху тялото от гледна точка на това какво изменението на импулса на тялото предизвиква.

Когато на дадено тяло действат повече от една сили, полученото равенство (3) пак остава валидно, с тази разлика, че F  в него е векторната сума от всички сили, действащи върху тялото ( F = F 1 + F 2 + ... + F n ) или както се казва - равна е на равнодействащата на действащите върху тялото сили. Тогава равенство (3) добива вида:

(4)     Δ p = Δ t . F 1 + F 2 + ... + F n  ,

и в този вид ще го използваме.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org