Записките се преместени на нов сайт!

 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Международна система измерителни единици - основни и допълнителни единици

Международната система измерителни единици (съкратено означение: СИ или SI - от System International) е изградена върху 7 основни и 2 допълнителни единици, от които се получават още множество производни единици, както и техни кратни и дробни единици.

Основни единици са единици, за които са приети отделни определения. Величините, които се измерват чрез основни единици се наричат основни величини. По приетите определения основните единици с помощта на подходяща техника могат да се възпроизвеждат във физически еталони. Еталоните се използват за сверяване на най-точните и скъпи уреди за измерване на основните величини, а с тези уреди после се сверяват други уреди предназначени за широка употреба.

Метър - единица за дължина
Означение: m
Определение:Метър е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата
Секунда - единица за време
Означение: s
Определение:Секунда е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133
Килограм - единица за маса
Означение: kg
Определение:Килограм е масата на международния прототип на килограма, съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM).
Ампер - единица за големина на електрическия ток
Означение: A
Определение:Ампер е големината на постоянен електричен ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от тяхната дължина.
Келвин - единица за абсолютна температура
Означение: K
Определение:Келвин е термодинамичната температура, равна на 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.
Мол - единица за количество вещество
Означение: mol
Определение:Мол e количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12. При използване на "мол" видът на структурните единици (елементи) трябва да бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.
Кандела - единица за интензитет на светлината
Означение: cd
Определение:Кандела e интензитетът на светлината в дадена посока на източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет в тази посока 1/683 вата настерадиан.

Наред с основните единици при съставяне на производни единици в SI се използват и две допълнителни единици:

Радиан - единица за ъгъл
Означение: rad
Определение:Радиан е ъгълът между два радиуса на кръг, които отрязват от неговата окръжност дъга с дължина, равна на радиуса.
Стерадиан - единица за пространствен ъгъл
Означение: sr
Определение:Стерадиан е пространственият ъгъл, който отрязва от повърхнината на сфера с център върха на ъгъла площ с лице, равно на лицето на квадрат със страна, равна на радиуса на сферата.


 Назад   Теми   Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org