Записките се преместени на нов сайт!

 Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Предговор

Тези записки представляват първи опит да се представи в подходящ за ползване през Интернет вид, преподавания в Аграрен университет - Пловдив материал по физика. В момента още не е обхванат целия материал и записките продължават да се допълват.

Надяваме се, че представянето на този материал в интернет ще даде на студентите редица предимства, които не биха били налице ако го ползваха в напечатан на хартия вид. Например:

- бързо и удобно преминаване от една страница на друга чрез поставените в страниците препратки, и проследяване по този начин на логическата връзка между обясняваните понятия;

- възможност за бързо намиране на допълнителна информация по даден въпрос от Интернет с помощта на търсещи машини като Google и др.;

- възможност за пряк контакт с преподавателите чрез програми за дистанционна връзка като Skype и ISQ или чрез е-meil за задаване на въпроси, свързани с учебния материал;

- проверка на знанията чрез попълване на тестове (последното още не е реализирано, но се планира да бъде направено).

Публикуването в Интернет цели още да даде достъп до тези записки на широк кръг специалисти, които биха могли да ги коментират, да посочат забелязани неточнисти или други слабости и по този начин да се повиши качество на записките като учебно пособие, предназначено за подготовка на аграрни специалисти.

За представяне на математическите означения и формули в записките е използвана спецификация MathML и за да се виждат формулите правилно изписани страниците със записки трябва да се разглеждат с интернет браузър, които поддържа MathML: Internet Explorer - 5.5 или по-нов, но снабден с MathPlayer; FireFox; SeaMonkey; Mozilla; Netscape - 7 или 8.

Записките са разпределени в малки по обем Интернет страници, като на всяка страница е изложен материала по някой отделен специфичен въпрос. Въпросите са обединени в теми, темите - в поддялове, поддяловете - в дялове и т.н. Така страниците със записки образуват една йерархична структура.

Смяната на една страница с друга (или както се казва, навигацията) в записките става чрез щракване с мишката върху препратките (бутоните), разположени в горния и долния край на всяка страница или вътре текста.

Предназначение на препратките бутони:

"Напред" - отваря страницата със следващия въпрос от дадената тема, или ако това е последния въпрос от темата се показва съдържанието на следващата тема.

"Назад" - отваря страницата с предишния въпрос от дадената тема, или ако това е първия въпрос от темата се показва съдържанието на тази тема.

"Съдържание" - показва съдържанието на курса. Съдържанието може да се показва в кратък или в подробен вид. По подразбиране се показва кратко съдържание, което се състои само от основните дялове на курса по физика. Щом се покаже краткото съдържание, то може да се смени с подробно, като се щракне върху препратката "Подробно съдържание". Подробното съдържание представя всички основни дялове, поддялове, теми и въпроси.

"Теми" - когато е отворена страница с даден въпрос, този бутон предизвиква показване на списъка от други въпроси по същата тема. Ако се показва съдържанието на тема, бутона отваря списък на темите от същия поддял, ако се показва съдържанието на поддял - отваря списък на поддяловете от същия дял и т.н. С други думи този бутон придвижва с една стъпка по посока към корена на йерархичната структура на материала.

"Конспект" - предизвиква показване на списъка от всички въпроси, предвидени в курса по физика за дадена специалност, без заглавията на теми, поддялове или дялове.

"Курс" - отваря входната страница на записките, от която се избира курс по физика за съответната специалност.

Разбира се, наред с тези бутони за навигация могат да се използват и "Back" и "Forward" бутоните на браузъра, с който се отварят страниците.

Като всеки първи опит и този не може да е лишен от слабости, ето защо ще бъда изключително благодарен на всеки, който изкаже своето мнение и посочи всяка забелязана слабост.

В. Георгиев


 Съдържание   Конспект  Курс   Напред 

Copyright© Ваньо Георгиев, 2005 г. Въпроси и коментари пишете тук.
physics-bg.org